MIESZKANIE

Co kryje się pod pojęciem “mieszkania”?

Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania:

  • spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową dla członków tej spółdzielni),
  • komunalne (budowane za pieniądze z budżetu gminy, są to mieszkania socjalne i interwencyjne),
  • przeznaczone na sprzedaż i wynajem,
  • społeczno-czynszowe (realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za pieniądze Krajowego Funduszu Mieszkaniowego)
  • indywidualne,
  • zakładowe.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszkanie
Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.

1 Comment

  1. mieszkanie wrocław Jul 22, 2011 @ 06:46:36

    mieszkanie partynicka wrocław do wynajęcia

Leave a Reply